۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۵

خبرگزاري هاي ايران يكدست مي شوند

روي كار آمدن دولت جديد با تغييرات گسترده اي همراه بوده است كه عمده آن در يكسال گذشته معطوف به بركناري مديران نزديك به طيف اصلاح طلب و جايگزيني آنها با نيروهاي ارزشي و وابسته به طيف اصولگراست. اكنون كه دولت تا حدودي از اين مسئله فارغ شده است رسانه هاي خبري در تيررس تغييرات قرار گرفته اند .
گزارش هاي جسته و گريخته حاكي از آن است كه خبرگزاري هاي ايسنا ، ايلنا و ايرنا در ماه هاي اخير شاهد تغييرات كم وبيش گسترده اي بوده اند كه جملگي با هدف يكسان سازي خط و مشي سياسي آنها در جهت حمايت همه جانبه از اقدامات دولت اصولگراصورت مي گيرد
اخراج گسترده خبرنگاران ايلنا كه تحت پوشش تعديل نيروي انساني انجام شد مقدمه اي براي آغاز اين روند به شمار مي رفت كه به جريان يكدست شدن كادرهاي آن سرعت بخشيد. همزمان در ايسنا و ايرنا كه شاهد تغيير مديريت بودند نيروهاي گروه سياسي درگير با حوزه دولت و مجلس يا به كناري گذاشته شدند و يا به گروههاي اقتصادي و اجتماعي انتقال داده شدند. اخبار تازه حكايت از آن دارند كه در مورد ايسنا تغييرات جديد و آن هم در سطوح مديريتي در راه است. سال گذشته " عبدالله فاتح " جاي خود را به معاون خويش يعني آقاي " نادعلي " داد و اكنون زمزمه هايي مبني بر كنار گذاشتن وي و جايگزيني آن با يكي از نيروهاي مشغول به كار در خبرگزاري فارس به گوش مي رسد
به نظر مي رسد دولت به جاي در پيش گرفتن راه " اقناع " افكار عمومي كه معمولا از كانال رسانه هاي گروهي صورت مي گيرد راه آسان تر " حقنه " كردن ديدگاه هاي خود از طريق يكسان سازي رسانه اي را در پيش گرفته است. آفت چنين روش هايي در بي ارزش ساختن رسانه هايي است كه طي سال هاي گذشته اعتباري براي خود كسب كرده بودند و اكنون مي روند كه با قرار گرفتن در دايره جريان هاي دولتي در مقابل جامعه مدني بايستند. جامعه مدني اي كه همين رسانه ها در تقويت آن ، سهم عمده اي ايفاء كردند
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Donbaleh
 • Technorati
 • Balatarin
 • twitthis